Pre-mine

Pre-mine là một phần của đồng tiền kỹ thuật số đã được khai thác và phân phối trước ngày ra mắt chính thức. Có nghĩa rằng Pi Core team sẽ thực hiện qui đổi số pi khai thác thông qua app di động thành pi coin có giá trị.